Privacyverklaring

Aanleiding

De vereniging is een sociaal netwerk van sportliefhebbers uit Vaassen en omstreken. De sportliefhebbers waaruit onze vereniging bestaat hebben het grondrecht op privacy: “Een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet.” Om die voorwaarde te beschermen is de vereniging vanuit de AVG-wetgeving verplicht om een privacyverklaring op te stellen.

In dit beleidsstuk staat aangegeven: 

 • De functionaris voor gegevensbescherming;
 • De gegevens die de vereniging verwerkt en bewaart;
 • Het doel en grondslag voor het verwerken en bewaren van deze gegevens;
 • Hoe lang de vereniging gegevens bewaart;
 • Informatie over gegevensdeling met derden;
 • Het gebruik van cookies op de website; 
 • Uw rechten m.b.t. het inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens;
 • De wijze waarop de vereniging uw gegevens beveiligd;
 • De administratie en beveiligingsmaatregelen m.b.t. Sportlink.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SPORTVERENIGING VAASSEN, gevestigd aan Woestijnweg 67, 8171 CN te Vaassen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101560, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@svvaassen.nl. De secretaris is binnen de vereniging de Functionaris Gegevensbescherming

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst
Deze gegevens worden bewaart vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid. De Verenging bewaart de gegevens gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien blijkt dat u na aanmelding geen lid kunt worden verwijdert de verenging de gegevens uiterlijk binnen 6 maanden.
Niet van toepassing. Intern
Administratie
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst
Deze gegevens worden bewaart vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid. De Verenging bewaart het geheel van gegevens gedurende de looptijd van het lidmaatschap en uiterlijk tot 2 jaar daarna. M.u.v. gegevens t.b.v. de financiële administratie. Deze kunnen tot uiterlijk 7 jaar na uitschrijving worden bewaart.
• KNVB
• Voetbal.nl app
• Sportlink
• Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
Voor leden gedurende het lidmaatschap. Voor niet leden vanaf het moment van aanmelden voor (digitale) nieuwsberichten en -briefen tot uiterlijk 1 maand na het moment van afmelden.
• E-marketingtools
• Sportlink
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
• Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming (accepteren cookie-banner)
Vanaf het moment dat men als websitebezoeker het gebruik van cookies accepteert en gedurende het websitebezoek. Men kan dus ook weigeren. Dan worden de gegevens niet verzameld.
• Websitebeheerder
• Analytics tools (Google Analytics)
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Toestemming
De Vereniging bewaart deze gegevens na het ontvangen van toestemming tot het moment van intrekken van de toestemming.
Niet van toepassing. Intern
Tuchtzaken en calamiteiten
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende het lidmaatschap.
• Politie
• Bureau Halt
Berichtgeving omtrent verenigingsactiviteiten
• Voornaam
• Leeftijd
• Elftal
• (Actie)foto
Toestemming
Vanaf het moment dat een lid hiervoor toestemming verleend tot op het moment van intrekken van de toestemming of het beëindigen van het lidmaatschap.
• Verenigingswebsite svvaassen.nl
• Verenigingsaccount Facebook
• Verenigingsaccount Instagram
• Rondom de Sprengen
• Schaapskooi
• Vaassen Actief
• RTV794

Sportlink (Administratie)

De Vereniging doet haar administratie via Sportlink. De activiteiten van de KNVB worden door Sportlink verzorgd. De vereniging verstrekt daarbij gegevens aan de Voetbal.nl app. De gegevens staan in een database van de KNVB. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. 

Beveiligingsmaatregelen Sportlink

Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, nemen wij diverse maatregelen waaronder het volgende:

 • Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC;
 • De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
 • Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
 • Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
 • Administratieve toegang tot onze systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
 • Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze beveiliging kunt u mailen naar security@sportlink.com

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Vereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (enkel met expliciete toestemming van ouder of voogd).
 • Foto’s van onze (voetbal)activiteiten waarvoor u een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
 • Foto’s van overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: secretaris
E-mail: secretaris@svvaassen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.